Bendrieji

Bendrieji

Ar norint atnaujinti (modernizuoti) namą būtina įsteigti bendriją?

Bendrijos steigti nebūtina. Visų daugiabučių namų, tokių, kuriuose yra trys ir daugiau butų, įgalioti atstovai gali inicijuoti namo atnaujinimą.

Jei daugiabučiame name nėra gyventojų bendrijos arba jungtinės veiklos sutartimi įgalioto atstovo, namą administruoja savivaldybės paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, kuris taip pat gali inicijuoti namo atnaujinimą (modernizavimą).

Nuo ko pradėti norint dalyvauti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje?

1) Paruošiamas preliminarus pasiūlymas gyventojams dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) tikslingumo.

Namo bendrijos valdyba, pirmininkas ar administratorius turėtų apibendrinti informaciją apie namo fizinę ir energinę būklę, duomenis apie laukiamus atnaujinimo rezultatus, valstybės paramos teikimo būdus ir galimybes.

Valdytojas ar administratorius gyventojams asmeniškai ar įmesdamas į pašto dėžutes įteikia šią informaciją bei preliminarų pasiūlymą.

2) Kviečiamas būsto savininkų susirinkimas, kuriame gyventojai nutaria atnaujinti būstą,

3) Priimamas savininkų sprendimas. Sprendimą atnaujinti namą priima butų ir kitų patalpų savininkų dauguma (50 proc. + 1 balsas).

Kiek butų savininkų turi pritarti modernizavimui, jei namą administruoja savivaldybės paskirtas administratorius ir kiek, jei bendrija?

Kad ir kas administruotų namą, sprendimą jį atnaujinti priima butų ir kitų patalpų savininkai, vadovaudamiesi Civiliniu kodeksu ir balsų dauguma (50 proc. + 1 balsas).

Kaip priimami gyventojų sprendimai dėl investicijų projekto įgyvendinimo?

Sprendimą įgyvendinti investicijų projektą būsto savininkai priima susirinkime ar balsuodami raštu. Sprendimui priimti reikalinga balsų dauguma – 55 proc.

Kas lemia valstybės paramos dydį?

Valstybė kompensuoja 15 proc. investicijų energinį efektyvumą didinančių priemonių įgyvendinimui, jei šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus projektą bus sumažintos 20 proc.

Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms papildomai kompensuojama dar 15 proc. investicijų, jei šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus projektą bus sumažintos ne mažiau kaip 40 proc.

Ar bus remiami projekte nenumatyti, tačiau vėliau atsiradę būtini darbai?

Jeigu įgyvendinant namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą kyla būtinybė atlikti iš anksto nenumatytus darbus, kurie reikalingi numatytai priemonei įgyvendinti ir planuojamam energinio efektyvumo rezultatui pasiekti, gali būti sudaryta papildoma rangos sutartis šiems darbams atlikti, prieš tai suderinus juos su Būsto energijos taupymo agentūra ir projekto finansuotoju.

Kas atstovauja daugiabučio namo gyventojams rengiant ir įgyvendinant investicijų projektą?

Rengiant ir įgyvendinant investicijų projektą, gyventojams atstovauja daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas – bendrijos pirmininkas ar valdyba, Jungtinės veiklos sutartimi įpareigotas asmuo arba savivaldybės paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.

Ar bendrija pirkdama rangos darbus turi vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu?

Rangos darbai perkami Viešųjų pirkimų nustatyta tvarka, jeigu namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas yra perkančioji organizacija, t.y. viešasis juridinis asmuo, savivaldybės paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, kuriam taikytinas Viešųjų pirkimų įstatymas.

Kitais atvejais vadovaujamasi Aplinkos ministro patvirtintu Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašu.

Kas yra pastatų energinio naudingumo sertifikavimas? Kam jis reikalingas?

Energinio naudingumo sertifikavimas yra procesas, kurio metu įvertinamas pastato energinis naudingumas ir pastatui suteikiama energinio naudingumo klasė. Sertifikavimu prasideda daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimas.

Kiek vienam butui vidutiniškai gali kainuoti namo modernizavimas?

Vertinant jau įgyvendintus atnaujinimo (modernizavimo) projektus, skaičiuojama, jog pastato C energinio naudingumo klasei pasiekti vidutinė investicija vienam 60 kv. m. butui sudaro apie 5 tūkstančius eurų.

Ar dalyvauja Būsto energijos taupymo agentūros atstovas daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų s susirinkime?

Taip, tokia galimybė yra. Bet reikia iš anksto susitarti su Agentūros atstovu Jūsų regione dėl dalyvavimo susirinkime.

Ar gyventojai bus verčiami dalyvauti naujoje Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje?

Prie programos kiekvienas gyventojas prisijungia tik savo noru. Dalyvavimas Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje pagrįstas bendra būsto savininkų valia ir siekiu gerinti savo gyvenimo kokybę, įgyvendinti efektyvias energiją taupančias priemones bei sumažinti mokėjimą už šildymą, priimant sprendimus Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

2020 © VšĮ "Atnaujinkime miestą". Visos teisės saugomos. Panerių g. 20, Vilnius, tel. (8 5) 250 3408, el.paštas: info@amiestas.lt
E-solution: Reladus