Projekto eiga

Projekto eiga

Planavimas

Įgyvendinimas

Užbaigimas

Planavimas

 1. Daugiabučio namo atnaujinimo procesas pradedamas nuo energinio sertifikato parengimo. Įvertinamas pastato energinis efektyvumas (energijos suvartojimas) ir suteikiama energinio naudingumo klasė. Rekomenduojama atnaujinti daugiabutį namą, jeigu energinio naudingumo klasė yra D ar žemesnė.

Daugiabučio namo energinis sertifikatas parengiamas vadovaujantis 2016 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-754 patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2006 – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c182f10b6bf11e6aae49c0b9525cbbb/asr

 • Sprendimą atnaujinti daugiabutį priima butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma (daugiau kaip 55 proc.).
 • Balsavimo metu paskiriamas daugiabučio namo atnaujinimo administratorius (juo gali būti namo valdytojas (administratorius), bendrijos pirmininkas, įgaliotas asmuo arba viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“).
 • Namo atnaujinimo administratorius organizuoja energinio sertifikato ir investicijų plano parengimą, o gyventojams patvirtinus investicijų planą atlieka visus būtinus administracinius ir teisinius veiksmus, reikalingus projekto įgyvendinimui.

Įgyvendinimas

 1. Investicijų planas parengiamas pagal daugiabučio namo energinio sertifikato skaičiavimus ir įvertinus esamą namo būklę. Esama namo būklė nustatoma pagal namo valdytojo pateiktus inžinerinių sistemų apžiūros duomenis ir vizualinės apžiūros aktą.

Investicijų plane parenkamos daugiabučio namo atnaujinimo priemonės turi atitikti daugiabučių namų atnaujinimo programoje nustatytas priemones ir atnaujinus namą turi būti pasiekta ne žemesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė, o šiluminės energijos sąnaudos turi būti sumažintos ne mažiau kaip 40 proc.

Investicijų plane apskaičiuojamos ne tik bendros, bet ir kiekvienam butui tenkančios namo atnaujinimo išlaidos, įvertinamas investicijų atsipirkimo laikas.

2009 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-677 patvirtintas investicijų plano rengimo tvarkos aprašas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F39EB18613E0/asr

Su parengtais investicijų planais galite susipažinti – https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/aplinkosauga-ir-energetika/daugiabuciu-namu-atnaujinimas-modernizavimas/daugiabuciu-namu-investiciju-planai/

 • Parengus investicijų planą organizuojamas viešas aptarimas, kurio metu investicijų plano rengėjas gyventojams pristato daugiabučio namo atnaujinimo priemones. Butų ir kitų patalpų savininkams nusprendus, investicijų planas gali būti koreguojamas pagal viešojo aptarimo protokole pateiktas pastabas ir pakartotinai derinamas su namo atnaujinimo administratoriumi. Investicijų planas tvirtinamas butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma.
 • Aplinkos ministrui paskelbus kvietimą teikti paraiškas, namo atnaujinimo administratorius investicijų planą su kitais dokumentais teikia viešajai įstaigai „Būsto energijos taupymo agentūra“ (BETA) vertinti. Patvirtinus finansuojamų daugiabučių namų sąrašą, savininkų daugumos sprendimu parenkamas finansuotojas, sudaromos valstybės paramos ir lengvatinio kredito sutartys.

Paraiškos atnaujinti daugiabutį namą vertinamos vadovaujantis 2015 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-267 patvirtintu tvarkos aprašu – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/49dfee90dcf811e48b678a6bad30f55f/asr

 • Namo atnaujinimo administratorius viešųjų pirkimų būdu parenka daugiabučio namo atnaujinimo techninio darbo projekto rengėją. Projektas rengiamas vadovaujantis butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintu investicijų planu. Parengus daugiabučio namo atnaujinimo projektą atliekama jo ekspertizė, gaunamas statybą leidžiantis dokumentas. Vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu bus vykdomi daugiabučio namo atnaujinimo darbai.

Projekto parengimo ir ekspertizės paslaugos perkamos 2014 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-34 (pakeitimas 2018 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. D1-302) patvirtintame tvarkos apraše nustatyta tvarka – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb7927207f7411e3a90ee23119f406df/asr

Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f/asr

Statybą leidžiančio dokumento išdavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr

 • Namo atnaujinimo administratorius viešųjų pirkimų būdu parenka rangovą daugiabučio namo atnaujinimo rangos darbams atlikti ir statybų techninei priežiūrai vykdyti.
 • Prieš pradedant atnaujinimo darbus projekto administratorius organizuoja įvadinius susirinkimus, kurių metu statybos darbų vadovai, specialiųjų dalių subrangovai ir techninis prižiūrėtojas pristatomi butų ir kitų patalpų savininkams.

Kol vyksta statybos darbai, gyventojų prašoma sudaryti sąlygas darbuotojams patekti  patalpas, kai reikia atlikti vidaus statybos darbus (keisti langus, stiklinti balkonus, keisti šildymo prietaisus ir pan.).

Statybos darbai atliekami vadovaujantis 2016 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-848 patvirtinu statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/asr

Statybos techninio prižiūrėtojo  pareigas ir teises reglamentuoja Statybos įstatymas 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 –  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr

 • Atlikus techniniame projekte numatytus daugiabučio namo atnaujinimo darbus parengiamas energinio naudingumo sertifikatas ir suteikiama energinio naudingumo klasė. Pasiekus ne žemesnę, kaip investicijų plane numatytą energinę naudingumo klasę, organizuojamos daugiabučio namo atnaujinimo darbų užbaigimo procedūros.

Daugiabučio namo energinis sertifikatas parengiamas vadovaujantis 2016 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-754 patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2006 –  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c182f10b6bf11e6aae49c0b9525cbbb/asr

Užbaigimas

 1. Baigus daugiabučio namo atnaujinimo darbus projekto administratorius ir statybos darbų rangovas kreipiasi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos su prašymu sudaryti komisiją dėl daugiabučio namo atnaujinimo darbų priėmimo ir statybos darbų užbaigimo akto išdavimo. Jeigu komisija nustato, kad statybos darbai yra atlikti tinkamai, surašomas statybų užbaigimo aktas.
 2. Statybos užbaigimo akto kopiją ir kitus dokumentus projekto administratorius teikia VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai valstybės paramai, užbaigus daugiabučio namo atnaujinimą, gauti.

Statybos užbaigimo procedūras reglamentuoja Lietuvos Respublikos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr Valstybės parama užbaigus daugiabučio namo atnaujinimo darbus suteikiama vadovaujantis 2009 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1725 patvirtintomis taisyklėmis – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C423B178D7F4/asr

2020 © VšĮ "Atnaujinkime miestą". Visos teisės saugomos. Panerių g. 20, Vilnius, tel. (8 5) 250 3408, el.paštas: info@amiestas.lt
E-solution: Reladus