Dalinamės Valstybinės darbo inspekcijos rekomendacijomis dėl rangos darbų vykdymo karantino metu – Rekomendacijos.

Namo atnaujinimo administratorius viešųjų pirkimų būdu parenka daugiabučio namo atnaujinimo techninio darbo projekto rengėją. Projektas rengiamas vadovaujantis butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintu investicijų planu. Parengus daugiabučio namo atnaujinimo projektą atliekama jo ekspertizė, gaunamas statybą leidžiantis dokumentas. Vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu bus vykdomi daugiabučio namo atnaujinimo darbai.

Projekto parengimo ir ekspertizės paslaugos perkamos 2014 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-34 (pakeitimas 2018 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. D1-302) patvirtintame tvarkos apraše nustatyta tvarka, su kuria galite susipažinti čia

Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtintu statybos techniniu reglamentu, su kuriuo galite susipažinti čia

Statybą leidžiančio dokumento išdavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 patvirtintas statybos techninis reglamentas, su kuriuo galite susipažinti čia

Namo atnaujinimo administratorius viešųjų pirkimų būdu parenka rangovą daugiabučio namo atnaujinimo rangos darbams atlikti. Rangos darbų sutartis sudaroma su vienu statybos rangovu visoms investicijų plane numatytoms priemonėms įgyvendinti arba atskirai vienai ar kelioms priemonėms įgyvendinti.

Prieš pradedant atnaujinimo darbus projekto administratorius organizuoja įvadinius susirinkimus, kurių metu statybos darbų vadovai, specialiųjų dalių subrangovai ir techninis prižiūrėtojas pristatomi butų ir kitų patalpų savininkams. Visi namo atnaujinimo proceso dalyviai siekia vieno tikslo – kad namas būtų atnaujintas greitai, efektyviai ir kokybiškai.

Kol vyksta statybos darbai, gyventojų prašoma sudaryti sąlygas darbuotojams patekti  patalpas, kai reikia atlikti vidaus statybos darbus (keisti langus, stiklinti balkonus, keisti šildymo prietaisus ir pan.).

Statybos darbai atliekami vadovaujantis 2016 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-848 patvirtinu statybos techniniu reglamentu, su kuriuo galite susipažinti čia

Statybos darbų techninės priežiūros paslaugą projekto administratorius perka viešųjų pirkimų būdu.

Namo atnaujinimo administratorius organizuoja ir kontroliuoja statybos techninę priežiūrą.

Statybos darbų techninis prižiūrėtojas:

  • tikrina ar darbai atliekami pagal techninį darbo projektą;
  • kontroliuoja naudojamų statybos produktų ir įrenginių kokybę;
  • tikrina statybos darbų kokybę ir apimtis, informuoja projekto administratorių apie neatitikimus, broką ir klaidas;
  • dalyvauja pradedant kiekvieną technologinį procesą;
  • tikrina paslėptus darbus ir dalyvauja išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius ir konstrukcijas;

kartu su rangovu rengia statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauja pripažįstant statinį tinkamu naudoti.

Statybos techninės priežiūros paslaugos perkamos 2014 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-34 (pakeitimas 2018 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. D1-302) patvirtintame tvarkos apraše nustatyta tvarka, su kuria susipažinti galite čia

Statybos techninio prižiūrėtojo  pareigas ir teises reglamentuoja Statybos įstatymas 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240, su kuriuo susipažinti galite čia 

Atlikus techniniame projekte numatytus daugiabučio namo atnaujinimo darbus parengiamas energinio naudingumo sertifikatas ir suteikiama energinio naudingumo klasė. Pasiekus ne žemesnę, kaip investicijų plane numatytą energinę naudingumo klasę, organizuojamos daugiabučio namo atnaujinimo darbų užbaigimo procedūros.

Baigus daugiabučio namo atnaujinimo darbus projekto administratorius ir statybos darbų rangovas kreipiasi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos su prašymu sudaryti komisiją dėl daugiabučio namo atnaujinimo darbų priėmimo ir statybos darbų užbaigimo akto išdavimo. Jeigu komisija nustato, kad statybos darbai yra atlikti tinkamai, surašomas statybų užbaigimo aktas.

Statybos užbaigimo akto kopiją ir kitus dokumentus projekto administratorius teikia VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai valstybės paramai, užbaigus daugiabučio namo atnaujinimą, gauti.

Statybos užbaigimo procedūras reglamentuoja Lietuvos Respublikos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 patvirtintas statybos techninis reglamentas, su kuriuo susipažinti galite čia

Valstybės parama užbaigus daugiabučio namo atnaujinimo darbus suteikiama vadovaujantis 2009 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1725 patvirtintomis taisyklėmis, su kuriomis susipažinti galite čia

Atgal

 

Pereiti prie turinio